Ring the Bell for Gender Equality 2018 @ SET

เพื่อปลุกจิตสำนึกบทบาทสำคัญภาคเอกชนในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ วันนี้จะมีงานฉลองวันสตรีสากล World-wide ของตลาดหลักทรัพย์ 63 ประเทศ Ring the Bell for Gender Equality 2018