พฤกษา รับ 2 รางวัลองค์กรโปร่งใส & ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [PR.NEWS]

ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศ “รับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” รอบไตรมาส 3/2560

รางวัลนี้รับจากดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขาธิการ CAC ในงานสัมมนาระดับชาติ Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption

ก่อนหน้านี้ บริษัทยังได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards 2017) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการที่บริษัทได้กำหนดแนวทางและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความรับชอบต่อสังคม

 

 

 

Stay Connected
Latest News