พลังและความสำเร็จในเรื่อง CSR มาจากพนักงานทุกคน

ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ โทลล์เวย์ กล่าวเสมอว่า ดำเนินธุรกิจไม่ใช่การมองแค่ตัวเราเอง แต่ต้องมองสังคมรอบข้าง

การมองที่กว้าง จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกันจุดสำคัญของการเริ่มต้นของโทลล์เวย์ คือ เริ่มจากการคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเชื่อมโยงกัน และมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน เป็นแกนกลางในการทำ กิจกรรมเพื่อสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีบริษัทคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง ร่วมกันขับเคลื่อน สังคมไทยให้พัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของดอนเมืองโทลล์เวย์ เกิดขึ้นเพื่อต้องการมอบสิ่งดีๆกลับคืน สู่สังคมในทุกด้านโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆทั้งทางด้านธุรกิจและภาพลักษณ์ ผ่านกิจกรรม เพื่อสังคม 5 ด้านของบริษัท คือ

ด้านที่หนึ่ง Tollway Smart Way ยกระดับโอกาสการศึกษา
ด้านที่สอง Tollway Safety Way ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
ด้านที่สาม Tollway Better Way ยกระดับคุณภาพ ชีวิตสังคม
ด้านที่สี่ Tollway Green Way ยกระดับสิ่งแวดล้อม
ด้านสุดท้าย Tollway Happy Way ยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด

ชัยภัฏ เตมียบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง ร่วมกิจกรรม CSR ทั้ง 5 ด้าน

ตลอดปีพ.ศ. 2560 ดอนเมืองโทลล์เวย์ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมากมาย อาทิ

กิจกรรม “ภาคีเครือข่าย คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนใต้” ด้วยการลงพื้นที่ของเหล่าพนักงานจิตอาสา ดอนเมืองโทลล์เวย์เพื่อช่วยเหลือชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม , กิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทาง ภายใต้โครงการ Tollway Rally Thank You2017 แรลลี่สุดพิเศษ ตามรอยพ่อ โดยมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร กับผู้ใช้ทางด้วยการพาผู้ใช้ทางไปทำกิจกรรม ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี , กิจกรรมโทลล์เวย์พาน้องท่องโลกกว้าง ปีที่ 3 พาน้องๆไปผจญภัยกับอาณาจักรของสัตว์แสนรู้ ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สามารถเรียนรู้ธรรมชาติ ของสัตว์ป่าจากของจริง , กิจกรรม “ให้ใจ ห่วงใยสังคมปีที่10” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางการศึกษา ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนอันเป็นการยกระดับโอกาสการศึกษาของเยาวชน,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ, กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์ “ชีวิตดีเพราะคำสอนพ่อ Father’s Say Better Way” เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9 มาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ผ่านคลิปวิดีโอสั้น, กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ สนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้พิการได้มีอาชีพสร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในเขตภูมิลำเนาของตนอย่างเป็นสุข และอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน

บางส่วนของกิจกรรม CSR ดอนเมืองโทลล์เวย์

โครงการ CSR ของดอนเมืองโทลล์เวย์มีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

นับเป็นความภูมิใจ และความตั้งใจของเหล่าพนักงานจิตอาสา ดอนเมืองโทลล์เวย์ ที่ลงมือตอบแทนสังคมด้วยใจจริงๆ จนทำให้บริษัทสามารถผนวกความรับผิดชอบต่อสังคม  เข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ จึงกล่าวได้เต็มปากว่า โครงการ CSR ของดอนเมืองโทลล์เวย์ ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังเงินแต่เป็นพลังใจของพนักงานทุกคน

Stay Connected
Latest News