ดาวอาสา 50 ปี ทำดีตามรอยพ่อ

ดาว ประเทศไทย 50 ปี ทำดีตามรอยพ่อ โดยพนักงานดาวอาสาทุกคน นำศักยภาพของตนเองมาทำประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคม

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2510 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมได้นำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงและความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาเพื่อคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและผู้บริโภคอีกทั้งช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ ซึ่งความสำเร็จในระยะเวลาตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่า ดาว ประเทศไทย ไม่เพียงแต่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณค่า แต่ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานและสังคมโดยทั่วกัน

ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “พ.ศ. 2560 นับเป็นปีสำคัญสำหรับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพราะเป็นปีที่บริษัทฯ ครบรอบ 50 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้นในปีนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานดาวอาสาทุกคน ที่ได้นำศักยภาพของตนเองมาทำประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคม”

ใน พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการ “ดาว ประเทศไทย 50 ปี ทำดีตามรอยพ่อ” พนักงานดาวอาสา ได้ร่วมแรงร่วมใจกับองค์กรในการดำเนินโครงการสำคัญ ๆ ได้แก่

โครงการ “ดาว ประเทศไทย รวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ซึ่งพนักงานได้มีโอกาสร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซม ทาสีอาคารและรั้วกั้น ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลากว่า 7,000 ตัว ซึ่งศูนย์ดังกล่าวกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า

โครงการ “มอบหัวใจใหม่ให้น้อง” สมทบทุนโครงการของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อการกุศลและสมทบทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งล้านบาท มอบให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจให้ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างทันถ่วงที ลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิต ได้มากกว่า 20 คน

โครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 50 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีกรองน้ำระดับโลกที่ดาวพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ลดการเจ็บป่วยของเด็ก ๆ ที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด และร่วมกับภาคีเครือข่ายในการติดตามดูแลคุณภาพน้ำ ตรวจสอบการทำงาน สภาพเครื่องกรองน้ำ สภาพน้ำ และเปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ หกเดือน รวมระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกฝังเยาวชนเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรน้ำอีกด้วย

โครงการ “สร้างเพื่อพ่อ…ก่อเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2560 นี้ ดาว ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรม “สร้างเพื่อพ่อ…ก่อเพื่อสังคม” โดยขยายความช่วยเหลือในการสร้างที่อยู่อาศัยหรืออาคารเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนที่ขาดแคลนเพิ่มเติม โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก Dow Foundation ของบริษัท ดาว เคมิคอล เป็นเงินจำนวน 1.8 ล้านบาท (หรือประมาณ 5 หมื่นเหรียญสหรัฐ) ซึ่งโครงการนี้เป็นการต่อยอดโครงการบ้านดาวอาสาซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยพนักงานดาวอาสาร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย สร้างและส่งมอบบ้านที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับครอบครัวของผู้มีรายได้น้อยไปแล้วทั้งสิ้น 35 หลัง

โครงการ “เพิ่มผืนป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศล” กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับคณะทำงานไตรภาคีของบริษัทฯ และอาสาสมัครจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชน โดยได้ปลูกต้นโกงกางเพิ่มเติ่ม 999 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 999 ตัว เก็บขยะบริเวณชายหาด และมอบรองเท้ายางเพื่อใช้ในการปลูกป่าชายเลนให้กับเทศบาลตำบลปากน้ำประแสจำนวน 105 คู่ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ พนักงงานดาวอาสา และจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ปากน้ำประแสไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 11,999 ต้น

“สำหรับ พ.ศ. 2561 ดาว ประเทศไทย จะยังคงมุ่งมั่นและเปี่ยมด้วยพลังใจที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านความร่วมมือร่วมใจของพนักงานดาวอาสา และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลังสืบต่อไป” ฉัตรชัย กล่าวในท้ายที่สุด

 

Stay Connected
Latest News