เปิดอาคารเรียน “ทิสโก้ร่วมใจ 5” หนึ่งใน TISCO CSR Roadmap [PR.NEWS]

กลุ่มทิสโก้ นำโดย ปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ, สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารทิสโก้ร่วมใจ 5”

พร้อมกันนี้ ได้มอบครุภัณฑ์และห้องสุขา ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในโครงการหลักด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ โดยร่วมกับเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4.9 ล้านบาท

การส่งมอบอาคารเรียนทิสโก้ร่วมใจ เป็นส่วนหนึ่งของ TISCO CSR Roadmap ที่ทิสโก้ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ด้าน มีการระบุเป้าหมายและแผนการดำเนินงานในแต่ละปี ดังนี้

-การให้ความรู้ทางการเงิน (Social Financial Literacy)

-การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG)

-การให้โอกาสทางการศึกษา (Educational Support) ทิสโก้ยังคงเจตนารมณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษาอย่างค่อเนื่อง อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากรในประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ให้ทุนพัฒนาศัพกยภาพครูซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อคุณภาพทางการศึกษาตลอดจนทุนปรับปรุง/ซ่อมสร้างอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

 

 

 

Stay Connected
Latest News