บ้านปูฯ เน้นปลูกฝังให้พนักงานทำ CSR ด้วยวิธีฉลาด

ครอบคลุมตั้งแต่วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ลงมือทำตามบริบทของแต่ละกลุ่มคนแต่ละพื้นที่ ภายใต้ธีม Together, Smarter, Better

อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ CSR Ideas of the Year ในปี้นี้ จึงส่งเสริมให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการใช้งบประมาณที่จัดสรรไว้ให้เกิดประโยชน์จริงโดยลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดมากกว่าเพียงนำสิ่งของไปบริจาค เพราะเชื่อว่าแนวทางนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ แรงบันดาลใจ และความภูมิใจในชุมชนที่จะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

โครงการ CSR Ideas of the Year ในปีนี้ พนักงานบ้านปูฯ ได้ตีโจทย์ปัญหาสังคมไทยออกมาเป็นไอเดียและโครงการ CSR ต่างๆ รวม 9 โครงการ พร้อมกับเป้าหมายในการช่วยเหลือและสร้างความร่วมมือที่แตกต่างออกไป ได้แก่ ด้านการแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างอาชีพอย่าง โครงการมอบความรู้ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน “อร่อยดี มีอาชีพ” นั้น นับเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารมาร่วมกันจัดทำเวิร์คช็อปสอนบุคคลภายนอกทำขนมกุ้ยช่ายดอกกุหลาบ ขนมจีบนก และช่อม่วง ให้กับผู้ที่สนใจให้สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีโครงการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษา คือ โครงการเจริญอาหาร ช่วยต่อเติมหลังคาและติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่โรงอาหาร โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ จังหวัดปทุมธานี โครงการโซล่าร์เพื่อน้อง จัดกิจกรรมมอบเงินและอุปกรณ์สนับสนุนการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำโดยใช้ปั๊มน้ำพลังแสงอาทิตย์และสร้างระบบไฟฟ้าในโรงเรียน โครงการเรื่องพื้นๆ ช่วยเหลือและปูกระเบื้องแก่โรงเรียนบ้านโป่งคอม จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสร้างสีสัน ปันน้ำใจให้ชุมชน จัดกิจกรรมทาสีผนัง และฝ้าเพดานให้แก่โรงเรียนวัดละมุด จังหวัดอยุธยา

ทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนนั้นก็มีโครงการที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการ CSR Run for Kids ที่ร่วมมือกับชมรมวิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรใส่ใจกับสุขภาพ จัดการรับบริจาครองเท้ากีฬาให้แก่เด็กชาวเขา และ โครงการ ไป ปัน ปั่น ที่ช่วยร่วมสร้างประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่เด็กกำพร้าผ่านการพาไปปั่นจักรยานและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับพนักงาน

ด้านการพัฒนาแหล่งศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ยังมี โครงการบันไดบุญ ร่วมสร้างบันไดทางลงท่าน้ำ ณ วัดห้วยตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี และ โครงการส่วนหนึ่งของสังคม ณ อุทัยธานี ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดเก่าเมืองอุทัยฯ สร้างวนเกษตรให้เกิดขึ้นทั้งในวัดและแหล่งชุมชนรอบข้าง โดยที่ผู้รับในแต่ละโครงการจะได้มีโอกาสในการนำความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องและพัฒนาได้ต่อไปอีกด้วย

โครงการต่างๆ ที่พนักงานบ้านปูฯ นำเสนอ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของผู้รับทุกคนที่จะมีโอกาสในการส่งต่อสิ่งที่ได้จากโครงการต่างๆ รวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานในองค์กรและชุมชนจากจังหวัดต่างๆ ไป ต่อยอดสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ให้เป็นสังคมแห่งความร่วมมือระหว่างผู้ให้และผู้รับได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Stay Connected
Latest News