เชฟรอนบริจาค 5 แสนบาทให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ [PR.NEWS]

หนุนโครงการผ่าตัดเด็กป่วยด้วยโรคหัวใจในไทยที่ขาดทุนทรัพย์ นอกเวลาราชการ ต่อเนื่อง 6 ปี ซึ่งได้ช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 350 ราย แต่ยังมีเด็กโรคหัวใจรอผ่าตัดอีกมาก

พรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นเพื่อรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจที่รุนแรงซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษาในเวลาอันรวดเร็ว โดยเงินบริจาคจำนวนนี้จะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กในมูลนิธิฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการรักษา สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเป็นอนาคตของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ในโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจในประเทศไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ใช้ในการผ่าตัดมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 6 ปี และได้ช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 350 ราย แต่ก็ยังคงมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และยังรอรับการผ่าตัดอยู่อีกเป็นจำนวนมาก

ในปีนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงได้ร่วมกับบริษัทร่วมทุน อันได้แก่ บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมสานต่อการสนับสนุนเป็นปีที่ 6

ในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยมีเด็กเกิดพร้อมโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดราว 7,000-8,000 คน หากแต่ปัจจุบันสถาบันที่ผ่าตัดรักษาเด็กโรคหัวใจมีไม่เพียงพอ ทั้งประเทศสามารถผ่าตัดเด็กได้ปีละไม่เกิน 2,500 คน การมอบทุนแก่ทางมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยให้มีโอกาสได้รับการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้น

 

Stay Connected
Latest News