รายงานความยั่งยืน เครือซีพี.คว้ารางวัล Asia’s Best First Time Sustainability Report

จากเวทีระดับภูมิภาค Asia Sustainability Reporting Awards 2017 สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน จัดโดย CSRWorks International และองค์กรพันธมิตร

พัชรี คงตระกูลเทียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่ Eden Hall ณ ประเทศสิงคโปร์

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ SDGs ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งจะส่งผลให้สังคมและประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนตามมา

ทั้งนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้โดยเป็นไปตามหลักการของ GRI (Global Reporting Initiate) ที่ทั่วโลกใช้เป็นมาตราฐาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีสาระสำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืนของเครือฯ

รางวัล Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย เป็นรางวัลจัดขึ้นทุกปีเพื่อยกย่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรายงานและการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล ถึง 3 สาขาด้วยกันได้แก่

-รางวัล Asia’s Best First Time Sustainability Report ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านความยั่งยืนได้อย่างดีที่จัดทำรายงานเป็นครั้งแรก

-รางวัล Asia’s Best Stakeholder Reporting ที่มอบให้แก่รายงานที่นำเสนอนโยบาย แผนงาน เป้าหมายร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน โดยมีการดำเนินการเรื่องผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานอย่างเห็นได้ชัด

-รางวัล Asia’s Best Environmental Reporting ที่มอบแก่องค์กรที่รายงานโดยคำนึงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และมีการแสดงกลยุทธ์และความริเริ่มด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งต่อธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขา Asia’s Best First Time Sustainability Report และได้เข้ารอบสุดท้ายหรือ Finalist ในสาขา Asia’s Best Stakeholder Reporting และ Asia’s Best Environmental Reporting

ก่อนหน้านี้ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ WBCSD (World Business Council on Sustainable Development) ได้ระบุไว้ใน Reporting Matters ประจำปี 2017 ซึ่งได้วิเคราะห์รายงานความยั่งยืน
ของบริษัทที่เป็นสมาชิก WBCSD โดยกล่าวว่า รายงานความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ก่อนหน้านี้ รายงานความยั่งยืน ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประจำปี 2560 และรางวัล Outstanding New Comer จาก CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)