AIS-AWN ได้รับมาตรฐาน ISO 22301:2012

ด้านการรับรองการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระบบบริการคลาวด์ พร้อมรับมือกับเหตุวิกฤติหรือภัยภิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง

เกรียงศักดิ์ วานิชย์นที หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ขวา) และ วีรชัย พัชโรภาสวงศ์ หัวหน้าฝ่ายงานขายการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับลิวเอ็น บริษัทในเครือเอไอเอส (กลาง) รับมอบมาตรฐาน ISO 22301:2012 ด้านการรับรองการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระบบบริการคลาวด์ จาก ไพโรจน์ เกรียงเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการปฏิบัติการ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) เพื่อการบริหารความยั่งยืน ขององค์กร

 

Stay Connected
Latest News