Kbankออกหุ้นกู้ Sustainability Bond มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ธนาคารกสิกรไทยออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นธนาคารแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่เน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม หวังยกระดับตลาดทุนไทยและภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและโลกไปด้วยกัน

 

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้นำแนวคิดด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นรากฐานในกระบวนการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยได้ออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน

นับเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนเป็นธนาคารแรกของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจะนำมาใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม สอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดโดยสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association: ICMA) และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF)

 

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เ

หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 0.95% อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 เปิดจำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งจำนวน ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มี BNP PARIBAS ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการออกหุ้นกู้ (Sustainability Bond Framework Structuring Advisor) และผู้จัดการจัดจำหน่าย (Sole Lead Manager) และมีบริษัท Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance หรือ ESG) ทำหน้าที่ให้ความเห็น (Second Party Opinion) ต่อรายงานกรอบหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond Framework)

บัณฑูร กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จจากการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนแนวความคิดของธนาคารด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงสะท้อนความสามารถของธนาคารในการสร้างสมดุลระหว่างการกำหนดผลตอบแทนควบคู่กับการกำหนดนโยบายของหุ้นกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในวงกว้างที่ให้ความเชื่อมั่นต่อธนาคาร จึงสามารถจัดจำหน่ายหุ้นกู้หมดอย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 วัน ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดมาตรฐานใหม่ในตลาดทุนของประเทศและภูมิภาค นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มอบผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและโลกไปด้วยกัน

 

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจบนรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีธรรมมาภิบาลที่ดี สร้างความสมดุล ในทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ธนาคารสามารถรักษามาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 2018 เป็นปีที่สามติดต่อกัน เป็นธนาคารแห่งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ดัชนี FTSE4Good Emerging Index 3 ปีติดต่อกันด้วย

ในระดับประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้ธนาคารอยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI List) ประจำปี 2561 และเป็นหนึ่งใน 45 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการรับรอง

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน