เคทีซี สอนน้องปลูกเห็ด ในโครงการ”เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน “

วันนี้เด็กนักเรียนหูหนวกจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรกว่า 20 คนเดินทางมาเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดที่ “ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง” ต่างตั้งใจเรียนเพื่อจะได้นำความรู้กลับไปต่อยอดให้กับครอบครัวในการประกบอาชีพ

 

 

นี่คือหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเคทีซี ซึ่งเปลี่ยนยุทธศาสตร์แนวทางการตอบแทนสังคมหรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาสู่แนวทางความยั่งยืน( sustainable) โดย อภิวันท์ บากบั่น ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ทุกปีเคทีซีจะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นครั้ง ๆ แต่สำหรับปี 2562 เราเปลี่ยนมาสู่แนวทางความยั่งยืน ริเริ่มโครงการ CSR ประจำปี 2562 “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” โดยร่วมมือกับโรงเรียนเศรษฐเสถียรเพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนรู้จักการพึ่งพาตนเอง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องความบกพร่องทางกายเป็นอุปสรรค”

โดยยึดหลักการให้โอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนการให้ความรู้กับคนในสังคม โดยเฉพาะการร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีคุณภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ด้วยเป้าหมายของการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ต่อยอดในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development Goals–SDGs) รวม 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1. การให้การศึกษาที่เท่าเทียม(Quality Education) 2. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) 3. การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)

 

 

เนื่องจาก โครงการ CSR ประจำปี 2562 “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” เน้นการเรียนรู้ในแนวทางความยั่งยืน จึงเปิดหลักสูตรกระบวนการเพราะเห็ดออร์กานิคครบวงจร เพื่อทำกินและสร้างอาชีพเป็นโครงการนำร่อง โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ชนิดของเห็ด กระบวนการเพาะเห็ด การแปรรูปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน ทำให้โรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ ต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารการใช้จ่าย และเรียนรู้การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัว สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน รวม 12 สัปดาห์ โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง อาจารย์โรงเรียน เศรษฐเสถียรฯ และเคทีซี และมีการประเมินความรู้ก่อนและหลังเรียนรวมทั้งเปิดเวทีให้น้องๆ นำเสนอผลงานในสัปดาห์สุดท้าย

อาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวว่าทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับเคทีซีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนี้นานถึง 2 ปี

“กว่าจะถึงวันนี้ เราต้องทดลองถึง 2 ปี โดยครูของโรงเรียนจะต้องออกแบบการสอนเป็นโครงงานเพื่อบูรณาการในการนำไปเชื่อมโยงกับวิชาที่เรียนอยู่ด้วย เป็นหลักสูตรในการเรียน 1 หน่วยกิต  เรียนทุกวันพฤหัส เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือต้องการให้นักเรียนพึ่งตนเองได้ จึงต้องปลูกฝังให้สามารถทำงานเลี้ยงตัวเองได้แม้ว่าจะพิการ นี่คือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

 

พื้นที่โรงเพาะเห็ด ขนาด 12×4 ตารางเมตร ปลูกเห็ดได้ 1,620 ก้อน ถือเป็นโครงการนำร่องที่เคทีซีได้ลงทุนสร้างให้ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนเศรษฐเสถียรได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาต้นแบบ โดยเลือกเพาะเห็ด 3 ชนิดก่อนคือเห็ดฮังการี เห็ดนางนวลและเห็ดภูฐาน ซึ่งเป็นเห็ดที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของท้องตลาด
โครงงานเพาะเห็ดในโรงเรียน นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงลงพื้นที่จริงกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และอาจารย์จะร่วมถ่ายทอดด้วยภาษามือ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งจะเรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็นและสัมผัสจริง นอกจากนั้นเห็ดที่เกิดขึ้นจากการเพาะในโครงการ ยังสามารถนำไปเป็นอาหารหรือจำหน่ายเป็นรายได้ ก็จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในการทำอาชีพมากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดในเชิงบวกต่ออาชีพ จะได้คิดเป็นทำเป็น และเป็นความยั่งยืนในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพจริงด้วยความภาคภูมิใจในตนเองและของผู้ปกครอง

ฐิติรัตน์ พ่วงโพธิ์ทอง เจ้าของ “ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง” เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขี่ยเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ด กล่าวถึงกระบวนการเพาะสายพันธุ์เห็ดเศรษฐกิจ การต่อยอดทางอาชีพตามวิถีเกษตรพอเพียงว่า “จากประสบการณ์การทำงานและอยู่ในกระบวนการเพาะเห็ดอย่างครบวงจรมามากกว่า 30 ปี ตลอดจนทำการแปรรูปเป็นอาหารคาว-หวานและเครื่องดื่ม ซึ่งนำมาสู่การต่อยอดเป็นอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้องๆ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ จะได้เรียนรู้การ เพาะเห็ดแบบไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเมื่อเรียนแล้วสามารถนำไปทำเองที่โรงเรียนได้ สิ่งที่ได้รับจากการเพาะเห็ดจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า เพราะเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงและสามารถทำได้จริง”

 

อภิวันท์ กล่าวปิดท้ายว่า “ ปัจจุบันผู้บริหารของเคทีซีให้ความสนใจการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมในแนวทางความยั่งยืน เราจึงส่งเสริมให้โครงการนี้ทำแบบครบวงจรและสามารถนำไปต่อยอดและวัดผลได้ ซึ่งถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ ทางเคทีซีมีแผนจะเข้าไปช่วยในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้พันธมิตรทางธุรกิจของเราเข้ามาร่วมสนับสนุน”

Stay Connected
Latest News