“Enjoy Science Careers” เปิด10 อาชีพสายสะเต็มปูทางเด็กไทยไม่ตกงาน

เชฟรอน ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และพันธมิตรโรบินสัน สานต่อภารกิจในการปลูกฝังหัวใจรักในการเรียนรู้ด้านสะเต็ม และเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านการจัดนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” นำร่องจัดแสดงครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน ก่อนที่จะเดินทางจัดกิจกรรมร่วมกับคาราวานวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 8 สาขาทั่วภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมีเยาวชนได้รับผลประโยชน์อีกกว่า 100,000 คน


ผศ.ดร.รวิน ริวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.) กล่าวสรุปถึงโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ที่ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 5 แล้ว จัดซึ่ง ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับปีนี้มีเป้าหมายในการขยายโอกาสแห่งการเรียนรู้ไปสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวจึงเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านการจัดคาราวานนิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์ ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 8 สาขาทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ อพวช.ได้คัดเลือก 10 อาชีพสะเต็มที่น่าสนใจและกำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในยุค 4.0 ในอนาคต ซึ่งคาดหวังว่านิทรรศการชุดนี้จะทำให้เยาวชนเกิดเป็นแรงบันดาลในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสายสะเต็มมากขึ้นในอนาคต โยผศ.ดร.รวิน กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้ง 10 อาชีพนี้เมื่อจบแล้วสามารถสมัครเป็นพนักงานในองค์กร โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นผู้ประกอบการSME หรือถ้าเรียนในสายอาชีวะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

10 อาชีพในอนาคตที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในยุค 4.0 ที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่ใช้ปัจจัย S-curve เพื่อสนองต่อเขต EEC รวมถึงกระแสของโลกที่ตอบโจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดอาชีพแปลกใหม่ที่สามารถต่อยอดจากเรื่องสิ่งแวดล้อมกว่าครึ่งหนึ่ง

 

1 วิศวภูมิศาสตร์สารสนเทศ Geomatics Engineer ทำงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อย่างแม่นยำเพื่อนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้วางการแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือประกอบการตัดสินใจ ในโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การตัดถนน การสร้างเขื่อน  การสำรวจแหล่งน้ำมัน และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

2 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คือผู้ดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน เช่น สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นควัน บรรเทาแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำจัดของเสียอันตราย

3 นักออกแบบโปรแกรม Software Developer เป็นนักวิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ดูแลแก้ไขโปรแกรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการของตลาด

4 นักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Robotics and Automation Developer มีหน้าที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ การผลิตสินค้า การคมนาคม การแพทย์ หรือการศึกษาเพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์มากขึ้น

 

 

5 นักคิดค้นวัคซีน Vaccine Developer มีภารกิจในการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ สามารถต่อต้านและป้องกันโรคได้ รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านวัคซีน การทำให้วัคซีนมีประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้วัคซีนมีความมั่นใจมากขึ้น

6 วิศวกรชีวการแพทย์ Biomedical Engineer เป็นผู้ออกแบบหรือสร้างเครื่องมือการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อวินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา รักษาโรค รวมถึงการพัฒนาหรือสร้างเครื่องมือที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย

7 นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ Grabage Designer คือผู้เปลี่ยนโฉมขยะสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นผู้ที่นำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาออกแบบสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อม

8 นักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม Green Product Design สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือสามารถนำไปผลิตซ้ำ หรือออกแบบใหม่ได้ โดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่ามากที่สุด

 

9 นักวิทยาศาสตร์อาหาร Food Scientist เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต การประกัน หรือควบคุมคุณภาพอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร แปรรูปอาหาร

10 เกษตรยุคใหม่ Smart Farmer คือเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร รวมถึงรู้จักวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงด้านคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

นิทรรศการ “Enjoy Science Careers Year: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” เปิดตัวและจัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 –12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน และเตรียมโรดโชว์ ไปจัดแสดงร่วมกับ “คาราวานวิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมทั่วประเทศไทย ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 8 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 15 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers หรือเว็บไซต์ www.enjoy-science.org และ www.nsm.or.th

 

ตารางการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2563
ลำดับ กำหนดการ จังหวัด อำเภอ สถานที่

1 9 – 12 ม.ค. 63 กรุงเทพมหานคร ปากเกร็ด โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน
2 16 – 19 ม.ค. 63 นครศรีธรรมราช เมือง โรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช
3 23 – 26 ม.ค. 63 ตรัง เมือง โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง
4 6 – 9 ก.พ. 63 กาญจนบุรี เมือง โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
5 13 – 16 ก.พ. 63 ตาก แม่สอด โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด
6 20 – 23 ก.พ. 63 กำแพงเพชร เมือง โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร
7 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 ลพบุรี เมือง โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
8 5 – 8 มี.ค. 63 มุกดาหาร เมือง โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร
9 12 – 15 มี.ค. 63 บุรีรัมย์ เมือง โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!