กรมทรัพยากรฯจับมือพนง.ร่วมโครงการ Green Office “เน้นการกำจัดขยะ”

ในช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศทางทะเล รวมถึง การปกป้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความสมบูรณ์ และมีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยปัจจุบันได้ผลักดันให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในเรื่องการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ซึ่งองค์กรมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า 1,880 คน โดยนโยบายหลัก คือ “การเลิกใช้ถุงพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก” ใช้ถุงผ้าแทน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้มี

– การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พร้อมรณรงค์ผ่านสื่อกระจายเสียงของหน่วยงานในทุกเช้า
– การจัดเตรียมถังขยะแยก โดยแยกชนิดขยะ
– เดินรณรงค์ภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแนวทางการจัดการ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึง การร่วมรณรงค์นอกสถานที่เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมและให้เห็นถึงกิจกรรมมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศทางทะเล
– การจัดประกวดหน่วยงานสีเขียว รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
– บูรณะซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย การใช้วัสดุทนแทน เช่น ถุงผ้า ปิ่นโตบรรจุอาหาร เป็นต้น
– ส่งหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว เมื่อปี 2562

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีนโยบายเรื่อง “5ส” โดยมีคณะทำงาน คอยกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่าน ก็เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สะอาด เป็นระเบียบ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็ปฏิบัติกันจนเป็นเรื่องปกติวิสัย

มุ่งเน้นส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดปริมาณน้ำเสียและลดขยะ โดยการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดเลิกใช้สารเคมีอันตราย ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากปัญหาขยะเป็นสิ่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มองว่าเป็นภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ ซึ่งเข้ากับหลักการ Green Office ในการกำหนดแนวทางการจัดการของเสียในสำนักงาน ดังนี้

– คัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงานและพนักงานทิ้งขยะถูกต้องตามประเภท
– จัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสมทุกจุด พร้อมติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจน
– กำหนดจุดพักขยะที่เพียงพอและมีการจัดการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
– เก็บและบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอย่างครบถ้วนทุกเดือนและนำเสนอข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภท
– สำนักงานจัดส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
– ติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
– จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่และสามารถแสดงปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ชัดเจน
– การจัดการน้ำเสีย มีการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้น คุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมาย มีการดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม

หลังจากที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมโครงการ GREEN OFFICE ก็พบว่า มีการลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการใช้ทรัพยากร พลังงาน อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน สร้างการสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน

หลักการรักษามาตรฐานการดูและสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคือ พยายามดำเนินการทุกอย่าง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพผลงานและภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้ง มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของสำนักงานสีเขียว และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ โดยได้ขอเข้ามาศึกษา ดูงาน รวมถึง ร่วมหารือแนวทางการจัดการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตนเอง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคือ การบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คือ “ความเข้าใจปัญหาร่วมกัน” และ “การร่วมมือกันอย่างจริงจัง” ของคนในองค์กร กล่าวคือ เมื่อทุกคนรับรู้และเข้าใจในปัญหา และรู้ว่าตนสามารถแสดงบทบาทได้อย่างไรในการลดและแก้ปัญหาดังกล่าว การเป็น “สำนักงานสีเขียว” จึงไม่ใช่เรื่องยาก

 

https://drive.google.com/file/d/1omnQqiEGnXZvLYfaTM6JPEP9vPjTW8Yh/view

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567