เทสโก้ โลตัส ปลื้ม! บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนปี 2020 ตามกรอบUNSDG

ภายใต้แผนงานความยั่งยืน ของเทสโก้ โลตัส ที่ให้ความสำคัญกับ 4 Pหลัก คือ People, Products ,Places และ Planet ซึ่งมีเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เทสโก้ โลตัส สำหรับผลการดำเนินงานปี 2020 ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมเดินหน้านำภาคค้าปลีกไทยสู่การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยโครงการที่โดดเด่น เช่น สินค้าอาหารที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และลดขยะอาหาร ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG)

สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส ในฐานะห้างค้าปลีกชั้นนำ ตระหนักถึงบทบาทของเราในการส่งเสริมความยังยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จึงได้ตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) โดยมีความคืบหน้าที่ดีในการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว สำหรับในปี 2020 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้สร้างความท้าทายในหลายมิติ แต่เทสโก้ โลตัส ยังสามารถ บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้สำหรับปีนี้”

สำหรับผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในปี 2020 มีดังนี้

PEOPLE เพื่อนพนักงาน

เป็นห้างค้าปลีกห้างแรกที่จ้างงานผู้เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก และยังคงเดินหน้าจ้างงานในโครงการ “60 ยังแจ๋ว” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้และมอบสังคมที่ดีให้คนวัยเกษียณ

ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของเพื่อนพนักงาน (Diversity & Inclusion) โดยมอบโอกาสในการจ้างงานและความก้าวหน้าที่เท่าเทียมกันให้พนักงานทุกคน พร้อมเดินหน้าอบรมพนักงานให้เปิดรับความคิดและลักษณะที่แตกต่าง

เทสโก้ โลตัส ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 4 ปีติดต่อกัน

PRODUCT สินค้า

การจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) บรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรครบ 1,000 ราย จากในทุกภูมิภาค พร้อมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัยไร้สารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง

การจัดหาสินค้าจากแหล่งที่ยั่งยืน (Sustainable Sourcing) เป็นห้างค้าปลีกรายแรกในประเทศไทย ที่พัฒนาสินค้าน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) รับประกันปาล์มมาจากแหล่งที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

สวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) เพิ่มปริมาณไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ไม่ขังกรง (cage-free eggs โดยในปี 2020 ได้เปลี่ยนไข่ไก่แบรนด์เทสโก้ แพ็ค 10 ฟองทั้งหมด เป็นไข่ไก่ cage-free และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปีจนบรรลุเป้าหมายที่จะจำหน่ายไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ไม่ขังกรงทั้งหมดภายในปี 2028

ขยะอาหาร (Food waste) เป็นห้างค้าปลีกรายเดียวในประเทศไทยที่วัดและเปิดเผยข้อมูลขยะอาหารในธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปี 2020 สามารถลดปริมาณขยะอาหารลงจากปีก่อนและมีความคืบหน้าที่จะบรรลุเป้าหมายการลดขยะอาหารลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 นอกจากนี้ได้ขยายการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดภายใต้โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน” ไปสู่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

PACKAGING บรรจุภัณฑ์

ยกเลิกการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ 1 มกราคม 2020
ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกทั้งหมดในทุกสาขา
บรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์เทสโก้ที่ผลิตขึ้นในปี 2020 ยกเลิกการใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิล ก้าวสู่เป้าหมายให้บรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์ของห้างทั้งหมดต้องสามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2025
สร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (closed loop packaging) เพื่อลดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แบบ Circular Economy ผ่านโครงการต่างๆ
 ถุงคืนชีพ ถุงพลาสติกสำหรับใช้ซ้ำ รับเปลี่ยนคืนเมื่อชำรุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถุงที่ชำรุดแล้วนำกลับมารีไซเคิลเป็นถุงใบใหม่
 ตู้รับคืนขวดพลาสติก ติดตั้งใน 15 สาขา โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2020 สามารถเก็บขวดพลาสติกจำนวนเกือบ 800,000 ใบกลับเข้าระบบ
 โครงการถังวนถุง รับถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด นำกลับมารีไซเคิล มีจุดรับ 40 จุด
 จุดรับกล่องและลังกระดาษใช้แล้ว ติดตั้งที่สาขาขนาดใหญ่ทุกแห่ง เพื่อนำกระดาษ กลับเข้าระบบเพื่อนำมารีไซเคิล

สุขภาพและโภชนาการ (Health and diets)
o พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานที่ดีต่อสุขภาพ ที่ได้รับตราเครื่องหมาย Healthier Choice มีฉลากผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลโภชนาการอาหารชัดเจน ไขมันต่ำ โปรตีนสูง พร้อมพัฒนากลุ่มอาหารเจพร้อมทานปลอดผงชูรส
o จัดกิจกรรมตรวจเบาหวานด้วยตนเองฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน รวมประชาชนที่ได้รับบริการเพื่อป้องกันตนเองจากโรคร้ายแล้วกว่า 30,000 คน

PLACE ชุมชน

• บริจาคอาหารครบ 1 ล้านมื้อ เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และช่วยให้เยาวชนไทยได้รับโภชนาการที่ดี

PLANET สิ่งแวดล้อม
• เป็นห้างค้าปลีกที่ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มากที่สุด ด้วยการติดตั้งโซลาเซลล์ (Solar PV Rooftop) บนหลังคาไฮเปอร์มาร์เก็ต 47 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 6 แห่ง มีกำลังการผลิตต่อปี รวม 40 เมกะวัตต์
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18% เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี 2015/16 มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 60 % ในปี 2025

Stay Connected
Latest News