“โทล์ลเวย์” สอนงาน CSR แก่น้องนิสิตปี 3 ม.เกษตร หวังหล่อหลอมนักกิจกรรมเพื่อสังคมรับใช้ชุมชน

ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ส่งวิทยากรสอนความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรหรือCSRให้แก่นักศึกษาปี คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หวังสร้างนักกิจกรรมเพื่อสังคมออกไปรับใช้ชุมชน

ถือเป็นปีที่ 3 แล้วที่ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้รับเชิญ ให้ไปเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ให้แก่นิสิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี โดยส่งผู้เชี่ยวชาญงานด้านซีเอสอาร์ นำทีมโดย ปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯในทุกแง่มุม

เมื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อมูลกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ แล้ว ทีมงานดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้เปิดโอกาสให้นิสิตแบ่งกลุ่ม ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและนำเสนอโครงการเพื่อสังคม และทำการคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาปฎิบัติจริง โดยบริษัทฯให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ได้พบกับประสบการณ์จริงของการทำงาน เรียนรู้กับอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สอดคล้องกับนโยบายซีเอสอาร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม Tollway Better Way เพื่อผลิตนิสิตที่มีคุณภาพออกมาสู่สังคม

นิษฐเนตร์ กองชนะ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้จัดทำโครงการสร้อยแมสปลอดภัยสร้างวินัยให้ตนเอง เล่าว่าแรงจูงใจในการเลือกทำโครงการนี้ เกิดจากการติดตามข่าวสาร และสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ ถึงแม้จะสวมหน้ากากอนามัย แต่มักนำมาไว้ใต้คาง ทำให้หน้ากากอนามัยได้รับเชื้อโรคและเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ทำให้ร่างกายรับเชื้อได้ง่าย จึงเป็นที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้นของโครงการสร้อยแมส เพื่อห้อยหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเก็บหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยไม่รับเชื้อโรคเข้ามา

“การทำโครงการในครั้งนี้ ทำให้หนูและเพื่อนร่วมทีมได้มีประสบการณ์การเรียนรู้การทำโครงการเพื่อสังคมอย่างแท้จริง พวกเราได้รู้จักการวางแผน การแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกันกับเพื่อน และที่สำคัญคือได้ลงมือปฏิบัติจริง”

ส่วนพิชามญชุ์ กิมศรี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้จัดทำโครงการ พร้อม Play พร้อม Learn เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ด้วยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอารมณ์ ความแม่นยำและความสามัคคี ผ่านอุปกรณ์การเล่นและสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกัน ซึ่งในการทำโครงการซีเอสอาร์ในครั้งนี้ น้องพิชามญชุ์เปิดเผยว่า ได้รู้จักการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน การทำงบประมาณ สร้างความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาให้มากขึ้น

ด้านผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เล่าเสริมว่าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นหนึ่งในวิชาของหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ที่ต้องการให้นิสิตได้รู้ว่า การทำกิจกรรมเพื่อสังคมของแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร เป็นอย่างไร ในส่วนของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ส่งบุคลากรและเงินทุน มาสนับสนุนวิชานี้มา 2-3 ปีแล้ว ให้โอกาสนิสิต ได้นำเสนอโครงการ โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และต่อยอดคิดเป็นโครงการเพื่อสังคมขึ้นมา นับว่าให้นิสิตได้ฝึกคิด หาวิธีการ จัดทำงบประมาณและเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจริง เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงสนามจริง

ผศ.ดร.นิภา เล่าต่อว่า นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว กลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าได้เข้าทำงานและได้รับมอบหมายจากบริษัทให้คิดโครงการ CSR จึงได้นำประสบการณ์ที่วิทยากรจากดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้ถ่ายทอดและการลงมือปฏิบัติจริงตอนเรียน

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติงานจริง ก่อนส่งต่อความห่วงใยไปยังสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีดอนเมืองโทล์ลเวย์ที่เป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหล่อหลอมให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รู้คุณค่าของการเสียสละ เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน ก่อนออกไปเผชิญโลกแห่งการทำงานของจริง

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน