ฝีมือไม่ธรรมดา! เปิดคลังสินค้างานเชื่อมไฟฟ้าคุณภาพดี ฝีมือเยาวชนโรงเรียนวัดแหลมโตนด จ.พัทลุง  ซีพี ออลล์ สานฝันโรงเรียน CONNEXT ED เบิกทางสู่วิชาชีพ-สร้างงาน-รายได้หมุนเวียน 

เป้าหมายสูงสุดอย่างหนึ่งของการศึกษา คือการส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะและองค์ความรู้ที่เพียงพอ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า Education for better life ผ่านโครงการการขับเคลื่อนมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ของโรงเรียนวัดแหลมโตนด อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ช่วยบูรณาการหลักสูตรการศึกษาเข้ากับโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ พลิกโฉมทักษะฝีมือเยาวชน จนสามารถอวดโฉมเป็นผลงานสินค้าช่างเชื่อมไฟฟ้าคุณภาพดีที่ขายได้บนทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ สร้างรายได้และสร้างอนาคตให้เยาวชนและคนในชุมชน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา อนเน็กซ์ อีดี  (CONNEXT ED) เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานสร้างอนาคตการศึกษาไทย ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นดูแลและยกระดับการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยกระดับโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพให้พัฒนาจนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model) ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ล่าสุด โครงการศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ของโรงเรียนวัดแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทเข้าไปให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้ ตลอดจนช่องทางขายสินค้าฝีมือของเยาวชน จนสามารถพัฒนาและได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีความโดดเด่นและมีองค์ประกอบตอบโจทย์ความยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบ ครบทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 1.บูรณาการองค์ความรู้เข้าสู่หลักสูตรท้องถิ่น (Local Curriculum) สอดแทรกทักษะการเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้าเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขีดความสามารถด้านช่างเชื่อมไฟฟ้าและช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์แก่เยาวชนระดับ ม.ต้นโดยตรง 2.สร้างรายได้หมุนเวียนเพื่อหล่อเลี้ยงโครงการอย่างยั่งยืน (Circulating Fund) ปัจจุบันมีสินค้าเชื่อมไฟฟ้าฝีมือเยาวชน ผลิตขายอยู่จำนวน 9 ชิ้นงาน หลากหลาย ทันสมัย อาทิ เตาปิ้งย่างไร้ควัน ราวตากผ้าเหล็กคาดเหลือง ตะแกรงแยกขยะ ที่เก็บไม้กวาดและแขวนไม้ถูพื้น ซิงค์ล้างจาน ชั้นวางรองเท้า ป้ายจุดเช็คอิน ป้ายจราจร และโต๊ะเก้าอี้สนาม มียอดสั่งซื้อทั้งจากช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ของชุมชนมากกว่า 100 ชิ้นต่อเดือน

3.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Learning Community Center) ทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.3) กับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาวิชาช่างเชื่อม เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อสร้างอาชีพได้อีกด้วย

“โรงเรียนวัดแหลมโตนด เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่ตั้งอยู่ในชุมชนเกษตรกรรม นักเรียนส่วนใหญ่มีความยากลำบากทางด้านการเงิน การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เยาวชนสามารถสร้างอาชีพได้ตั้งแต่ตอนนี้ ถือเป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่ดี โดยบริษัทพร้อมสนับสนุนช่องทางการขายเพิ่มเติม เปิดพื้นที่หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาใกล้โรงเรียน ในการโชว์สินค้าตัวอย่าง และนำสินค้าลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น หวังว่าจากยอดขายเดือนละ 100 ชิ้ อาจจะขยายยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอีกได้เรื่อยๆ ในอนาคต ขณะเดียวกัน ตัวโครงการจะสามารถเป็นต้นแบบให้โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการพลิกโฉมด้านการส่งเสริมอาชีพ สามารถนำไปต่อยอดได้” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

ด้านนายนราวุฒิ อมรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กล่าวว่า จากโครงการ CONNEXT ED ที่ทางซีพี ออลล์ สนับสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 ทางโรงเรียนจึงคิดริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ได้มีการแบ่งออกเป็น 7 ฐานเรียนรู้ เริ่มจากฐานออกแบบผลิตภัณฑ์ ฐานตัดเหล็ก ฐานเชื่อมประกอบ ฐานตกแต่งโครงสร้าง ฐานพ่นสี ฐานประกอบชิ้นงาน ฐานจัดจำหน่าย ทุกฐานเรียนรู้ล้วนต้องใช้ทักษะทางด้านฝีมือ และการฝึกฝนที่ยาวนาน เพื่อชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ

“เนื่องด้วยสัดส่วนของนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมต้น กับกลุ่มที่จบแล้วต้องการประกอบอาชีพเลย เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และในปัจจุบันการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตสำคัญมาก การผลักดันให้เด็กไทยหันมาศึกษางานด้านวิชาชีพ อย่างงานวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า  พื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนหรือคนในชุมชนได้ทำเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งสายอาชีพงานช่างเชื่อมโลหะเป็นที่ต้องการของตลาด ที่ต้องใช้ฝีมือและทักษะ และใช้เวลาในการบ่มวิชาเป็นเวลานานพอสมควร ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีความตั้งใจ อดทน รอบคอบ และที่สำคัญต้องมีสติทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเชื่อม หวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนในการสร้างบุคลากรด้านงานเชื่อม และอาจเป็นกำลังแรงงานสำคัญของระบบเศรษฐกิจได้อีกด้วย” นายนราวุฒิ กล่าว

นางรัชนี ศรีปรางค์ ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) บมจซีพี ออลล์ จำกัด ตัวแทนองค์กรผู้ร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ของโรงเรียนวัดแหลมโตนด ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการเมื่อปี 2562 กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่าบริบทของโรงเรียนคือมีพื้นที่การเกษตร จึงมองว่าช่างเชื่อมไฟฟ้า หากมีการเรียนรู้ทักษะอย่างจริงจัง จะสามารถต่อยอดสู่การผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรได้ ถือเป็นอาวุธสำคัญด้านอาชีพของหลายๆ ครอบครัวในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่สำคัญวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า จะติดตัวไปกับนักเรียน สานต่ออนาคต สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพได้อย่างแท้จริง

“หวังว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ในขณะที่นักเรียนอยู่โรงเรียนก็หารายได้เสริมให้ตนเองและโรงเรียน พอเรียนจบการศึกษาไปมีอาชีพติดตัว หรือเป็นส่วนในการตัดสินใจเปิดธุรกิจเล็กๆ ที่บ้าน สามารถผลิตได้ จำหน่ายได้เอง พึ่งพาตนเองได้ทุกขั้นตอน หรือเป็นอีกหนึ่งความสามารถพิเศษด้านงานช่างเชื่อมไฟฟ้า ที่หาตัวจับยาก” นางรัชนี กล่าว

นายวงศธร เพชรมุนี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ กล่าวด้วยความมุ่งมั่นว่า มีโอกาสได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการโปรโมทสินค้า การรับออเดอร์ การจัดจำหน่าย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ มองว่าโครงการนี้สามารถนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้จริง

“ตอนนี้ผมมีความฝันอยากเป็นช่างยนต์ เพราะพื้นฐานครอบครัวประกอบอาชีพช่างเชื่อมเช่นกัน จึงซึมซับทักษะการเชื่อม ตัด แต่ง มาตั้งแต่เด็ก ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าจากเหล็กออกมาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง และอยากส่งต่อทักษะความรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้าให้แก่รุ่นน้อง อยากให้น้องๆ มีรายได้เสริมเหมือนที่ผมได้” ายวงศธร กล่าว

ทั้งนี้ โรงเรียน วัดแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จ.พัทลุง เป็นโรงเรียนต้นแบบที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สร้างศูนย์การเรียนรู้ช่างเชื่อมไฟฟ้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อีกหนึ่งพลังพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ จนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model) ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ที่ซีพี ออลล์ดูแล โดยสามารถฝ่าด่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในความดูแลของบริษัททั้งหมดกว่า 189 โรงเรียนในรุ่นเดียวกัน กลายเป็นต้นแบบสำคัญให้กับโรงเรียนอื่นๆ และคนในชุมชน

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 47 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนโครงการตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 5 เฟส จำนวนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ผู้สนใจสามารถชมสินค้าเชื่อมไฟฟ้าฝีมือของน้องๆ นักเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนวัดแหลมโตนด  หรือสามารถอุดหนุนสินค้าโรงเรียนได้ ในเริ่มต้นที่ราคา 500-11,000 บาท  ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่โทร.090-224-8018

Stay Connected
Latest News