ธนาคารกรุงเทพ ชูจุดยืน ‘องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ร่วมกิจกรรมงาน Sustainability Expo 2023 พร้อมโชว์เคสความสำเร็จ หวังช่วยจุดประกายธุรกิจ-คนไทยสรรค์สร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Sustainability Expo 2023 ภายใต้แนวคิด ‘Creating Value for a Sustainable Future – สรรค์สร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นองค์กรด้านความยั่งยืน

พร้อมโชว์เคส 3 หัวข้อความสำเร็จ ตั้งแต่ระดับนโยบาย โครงการตัวอย่าง รักษ์ท่าจีน ร่วมมือชุมชนลดปริมาณขยะ ใช้การรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่ม จนถึงการผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของบริการทางการเงิน หวังช่วยจุดประกายให้ธุรกิจและคนไทยร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ในฐานะประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2023 เยี่ยมชมบูธ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพในฐานะองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainabile Development) ได้เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงาน Sustainability Expo 2023 เพื่อนำเสนอโครงการสำคัญของธนาคารที่เป็นส่วนสำคัญต่อการผลักดันองค์กรให้เดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวภายใต้แนวคิด Creating Value for a Sustainable Future – สรรค์สร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืน ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 

1. ความมุ่งมั่น 5 ด้านสู่ความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย

Be Responsible – การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยสนับสนุนการลงทุนในโครงการที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

Be Resilient – การสนับสนุนลูกค้า ชุมชนและสังคมให้สามารถรับมือสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านภาวะวิกฤตไปด้วยกัน

Be Caring – การใส่ใจดูแลสังคมรอบข้าง ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนและสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Be Customer Centric – การให้บริการที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกย่างก้าว

Be Ethical – การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้นโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงความเสี่ยงด้าน ESG ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ

2. โครงการ Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน

ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในแม่น้ำ สายหลักที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการในช่วงนำร่องด้วยการจัดเก็บขยะเพื่อคัดแยกและนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล รวมทั้งจะพิจารณาแนวทางที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่จะนำผักตบชวาไปสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

จากข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าแต่ละปีมีขยะลอยน้ำที่ไหลลงอ่าวไทยจาก 5 แม่น้ำสายหลักจำนวนกว่า 1.29 ล้านชิ้นต่อปี น้ำหนักถึง 1,540 ตันต่อปี  โดยผ่านแม่น้ำท่าจีนสูงเป็นอันดับ 3 จำนวนเฉลี่ย 1.66 ล้านชิ้นต่อปี น้ำหนัก 219 ตันต่อปี และปริมาณสูงขึ้นจาก 125 ตัน ในปี 2564 เป็น 219 ตัน ในปี 2565 ทำให้ทางธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญและรับเป็นเจ้าภาพดูแลแม่น้ำท่าจีน ดำเนินโครงการติดตั้งทุ่นกักขยะ (Boom) ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี จนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการดำเนินการกำจัดขยะด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืนได้” นายกอบศักดิ์ กล่าว

3.การสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – Green Finance

ธนาคารกรุงเทพได้นำนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของแนวทางดำเนินธุรกิจ โดยได้พัฒนาบริการทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจเพื่อนำไปใช้ในโครงการทั้งของภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ส่งเสริมความยั่งยืน หรือ Green Finance โดยทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ในปี 2565 ตลาดทุนไทยมีมูลค่าการออกตราสารหนี้ด้าน ESG รวม 157,463 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวเป็นมูลค่าธุรกรรมที่ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 119,145 ล้านบาท หรือร้อยละ 76 ของมูลค่าตราสารหนี้ด้าน ESG ทั้งหมด

นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่า  ด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนดังกล่าว ธนาคารกรุงเทพ สามารถคว้ารางวัลด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืนถึง 3 รางวัลประกอบด้วย รางวัล Best Bank for Sustainable Finance in Thailand  และ รางวัล Outstanding Leadership in ESG-related Loans for Asia-Pacific จาก Global Finance’s Sustainable Awards 2023 จัดโดย Global Finance นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำของประเทศอังกฤษ  รวมทั้งรางวัล Best Sustainable Bank in Thailand จาก FinanceAsia Awards 2023 จัดโดย FinanceAsia นิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และอาจจะเป็นแนวคิดที่ช่วยจุดประกายให้ผู้ประกอบการและคนไทยร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ งาน Sustainability Expo 2023  “Good Balance, Better World – สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า”เป็นงานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จากความร่วมมือกันของเหล่าภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยปีนี้ยึดแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 (10 วัน) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยภายในงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 รายทั่วโลก เครือข่ายธุรกิจยั่งยืนจากบริษัท และองค์กรชั้นนำของไทย และต่างประเทศกว่า 500 แห่ง รวมถึงเวทีเสวนา และการแสดงนิทรรศการ โซน เพื่อให้องค์กร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

สำหรับผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธจากธนาคารกรุงเทพ พร้อมร่วมสนุกตอบคำถามรักษ์โลก ลุ้นรับถุงผ้าลดโลกร้อน จำกัด 1 คนต่อ สิทธิ์ (หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด) ได้ภายใน Hall 1-4 ชั้น G ตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 -20.00 

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!