หลักสูตรตรีควบโทใหม่จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  สร้างนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจรองรับโลกอนาคต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ) ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

การบูรณาการข้ามศาสตร์ระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ประสบการณ์ทางธุรกิจ  ผ่านหลักสูตรใหม่ล่าสุดแบบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ควบปริญญาโทภายใต้ชื่อ MSB (Master of Science in Business) ถือเป็นปรากฎการณ์สำคัญของการบูรณาการข้ามศาสตร์ผ่านความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กับคณะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ (รวมถึงคณะด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เรียนควบคู่ปริญญาโททางธุรกิจอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS)  กล่าวว่า หลักสูตร MSB ( Master of Science in Business) เป็นครั้งแรกที่นิสิตจะได้เรียนรู้จากตำรา สื่อความรู้ การทำแผนธุรกิจ และประสบการณ์ที่จะได้รับการถ่ายทอดจาก CEO ชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานเมื่อจบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ถือเป็นการติดปีกความรู้ทางธุรกิจ ให้กับทุกศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการนี้ในโอกาสต่อไป จะได้พัฒนาความร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับนิสิตในการเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจให้กับนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ และลดระยะเวลาศึกษาลงด้วย ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ทั้งสองคณะ นำมาซึ่งการพัฒนาความรู้และการบูรณาการข้ามศาสตร์ร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ โครงการนำร่องความร่วมมือแรกระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  กับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) และศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท MSB ( Master of Science in Business)  ระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  กับ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ตอบรับตลาดแรงงานในเรื่องของ Future of jobs ผ่านการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาทักษะเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ CEO ระดับประเทศ และการทำแผนธุรกิจจริง

โดยหลักสูตร MSB ( Master of Science in Business) นี้ถือเป็นหลักสูตรแบบ “Almost” MBA ที่รับเฉพาะนิสิตปริญญาตรีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน (ผ่านหน่วยกิตรวมระดับปริญญาตรี 120 หน่วยกิจ) และประสงค์เรียนต่อเนื่องเพื่อรับปริญญาโทสาขาธุรกิจภายใน 1 ปี  องค์ความรู้ประกอบด้วย 5 ศาสตร์วิชาหลัก ได้แก่  Accounting, Finance, Management, Marketing, Statistics and Data Science และโอกาสพิเศษจากวิชาใหม่ล่าสุดเพื่อจุดประกายการปั้นนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักธุรกิจ ด้วยวิชา CEO Experience Sharing ตั้งแต่ต้นหลักสูตร ตลอดจนเรียนรู้การทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่ต่อยอดองค์ความรู้ระดับปริญญาตรีไปสู่นวัตกรรมสินค้าหรือบริการขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่มหาบัณฑิตจะเข้าไปร่วมงาน หรือธุรกิจใหม่ ได้อย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืน ตลอดจนสร้างความแตกต่างของบัณฑิตและมหาบัณฑิตจุฬาฯ ที่มี Competitive advantages ผ่าน Business mindset การบูรณาการข้ามศาสตร์ การพัฒนาทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือผู้นำองค์กรระดับสูงสุดทั้งภาครัฐและเอกชน

Stay Connected
Latest News