โครงการ ‘พอแล้วดี’ เดินหน้าติวเข้มสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัว ’20 นักธุรกิจยั่งยืน’ ​พอแล้วดี The Creator รุ่น 8

พอแล้วดี The Creator โครงการที่ตั้งใจพัฒนานักธุรกิจไทยภายใต้ “ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ผนวกกับหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งในด้าน ผลกำไร สังคมแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและโลกที่พอดีกับทุกชีวิต

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator กล่าวว่า ในปี 2566 โครงการได้พัฒนานักธุรกิจพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 8 ​​จำนวน 20 แบรนด์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) ร่วมกัน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2566 เพื่อบ่มเพาะสู่การเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกธุรกิจ ให้สอดคล้องกับบริบทโลกธุรกิจในยุคใหม่ ที่ไม่สามารถมองแต่เพียงผลกำไรอย่างเดียวได้อีกต่อไป แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และโลกไปพร้อมๆ กันด้วย

“ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นนักธุรกิจที่เกื้อกูลคนอื่นได้ ผ่านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ​​โดยเฉพาะในมิติของการสร้างแบรนด์หรือ​สร้างธุรกิจ เพราะคำว่า ‘พอ’ เป็นจุดเริ่มต้นของ ‘ความยั่งยืน’ โดยตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โครงการได้พัฒนานักธุรกิจพอแล้วดีที่มีความเชื่อว่าจะสามารถสร้างกำไรไปพร้อมๆ กับการทำให้โลกและผู้คนดีไปพร้อมกันได้รวมกว่า 134 แบรนด์ โดยได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมความรู้ในหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเหมาะสมกับการเรียนรู้ในทุกๆ ปี รวมทั้งทำความเข้าใจธุรกิจของตัวเองได้อย่างถ่องแท้ เพราะความพอดีของแต่ละธุรกิจจะแตกต่างกันไป ต้องหาความพอดีให้เจอ มีน้อยไปก็ไม่พอ ต้องรู้จักเติม แต่ถ้ามีมากไปก็ต้องแบ่งให้คนอื่นบ้าง ต้องรู้จักในสิ่งที่ตัวเราเป็น ดังนั้น ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไร ขอเพียงมีใจที่อยากพัฒนา ทั้งการพัฒนาเพือตัวเอง รวมถึงการพัฒนาให้ผู้คนที่อยู่รอบข้าง มีความพยายาม มีความอดทน เพื่อสามารถเป็นนักธุรกิจที่ ‘พอดี’ ได้ในที่สุด”

สำหรับนักธุรกิจในโครงการ ‘พอแล้วดี The Creator’ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ และเป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เช่น คุณมานิตย์ เจ้าของ  Manit Group,  คุณกาญจนา เจ้าของแบรนด์ BWILD ISAN, คุณนครินทร์ เจ้าของแบรนด์ YANO ,เชฟคำนาง เจ้าของเฮือนคำนางขอนแก่น, คุณธนพงศ์ ต่อ เพนกวิน เจ้าของเพจผู้ชายขายบริการ และผู้นำกลุ่ม SME ร้านอาหารที่เน้นการสร้างธุรกิจอาหารแบบเกื้อกูลกัน, คุณเอ๋ วิชชุลดา เจ้าของแบรนด์ WISHULADA ผู้สร้างสรรค์ขยะสู่งานศิลปะระดับนานาชาติ, คุณปิ่น ศุรตา แบรนด์ PIN METAL ART ผู้เสกสรรค์เศษเหล็กให้เป็นเศษวิเศษ สู่งานประติมากรรมชั้นสูงระดับนานาชาติ เป็นต้น

ส่วนทั้ง 20 นักธุรกิจพอแล้วดีในารุ่นที่ 8 ประกอบด้วย

1.คุณกาลัญญู คงคติกำจร ธุรกิจพื้นที่สร้างสรรค์และสินค้าชาเบลนด์ แบรนด์ T’IN CAFE  2.คุณณัฐวุฒิ ชวินกุล ธุรกิจที่ปรึกษาด้านแบรนด์และความยั่งยืน แบรนด์ Greatter Good 3.คุณวัชรพงษ์ เตียวยืนยง ธุรกิจฟาร์มต้นแบบไก่พื้นเมือง แบรนด์ วัชรพงษ์ฟาร์ม 4.คุณจิรยา ประพรต ธุรกิจเพื่อสังคมในจังหวัดจันทบุรี แบรนด์ เสน่ห์จันท์ 5.คุณประภาศรี  แสงแก้ว ธุรกิจขนมหวาน แบรนด์ ลอดช่องลุงเดื่อง 6.คุณชัชวาล สุขสัมพันธ์ ธุรกิจกาแฟจากท้องถิ่น แบรนด์ กาแฟจันทบูร 7.คุณรสสุคนธ์ ซันจวน ธุรกิจโยคะ แบรนด์ ครูเก๋ บูธาราโยคะ 8.คุณศิวพรรณ  ศรีสวัสดิ์ ธุรกิจเครื่องดื่ม แบรนด์ VANILLA MOMENT 9.คุณวิษณุ อ๋องสกุล ธุรกิจวิทยาลัย แบรนด์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 10.คุณณัฏฐ์ภรณ์ ว่องวีรโชติกิจ ธุรกิจไลฟ์สไตล์สถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ​ แบรนด์ Deep into Nature

11.คุณชัชฎาพร กาญจนชัยภูมิ ธุรกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม แบรนด์ V Kan Management 12.คุณกาญจน์สิตา ติ๊บอุด ธุรกิจร้านอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.น่าน แบรนด์ สะปันกลางนา 13.คุณพิมพ์รมัย หาราชัย ธุรกิจสื่อสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยแนวคิดแบบยั่งยืน แบรนด์ Greenherich 14.คุณกิตติพงศ์ อักษรานุวงศ์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ เวลเนสอายุรเวทไทย แบรนด์ SHERPUBLIQ 15.คุณบัญชา เอนกบรรลือกุล ธุรกิจบริการที่กันแสงทุกรูปแบบ แบรนด์ MR. CURTAIN 16.คุณณัฎฐภรณ์ คมจิต (เชฟคำนาง) ธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอีสาน แบรนด์ เฮือนคำนาง 17.คุณกุสุมาวดี กรองทอง ธุรกิจการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กและครอบครัว แบรนด์ LANDLAB  18.คุณภูวดล ลายจิรธาดา ธุรกิจร้านอาหาร Vegan Delivery แบรนด์ Mercy Republic 19.คุณณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา ธุรกิจโรงพยาบาลด้านความงาม แบรนด์ ABLE Hospital  20.คุณต้นฝัน พิพัฒธาดา ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวออร์แกนิค แบรนด์ บ้านไร่ต้นฝัน

ล่าสุด โครงการพอแล้วดี  The Creator เดินหน้าสร้างนักธุรกิจอย่างต่อเนื่องในรุ่น 9 สำหรับปี 2567 เพื่อสร้างสรรค์​และบ่มเพาะนักธุรกิจที่เชื่อในวิถีการดำเนินธุรกิจอย่างเกื้อกูลตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลก ของธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งยังมีการจัดพอแล้วดี สัญจร ๔ จังหวัด ๔ ภาคทั่วไทย เพื่อตอบรับกับความต้องการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ตามภูมิภาคที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปีอีกด้วย

“โครงการ พอแล้วดี The Creator” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจ พลิกฟื้นประเทศไทย ด้วยการพัฒนาแบรนด์นักธุรกิจไทย ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เติบโตยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคม และโลกอย่างแท้จริง” ดร.ศิริกุล กล่าวสรุป

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ “พอแล้วดี The Creator” ได้ที่ เฟสบุ๊ก : พอแล้วดี The Creator

Stay Connected
Latest News