การบินไทย MOU มูลนิธิชัยพัฒนา รับซื้อ​ข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก” เสิร์ฟผู้โดยสารเฟิร์สคลาสและช้ันธุรกิจ ​สร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิไทยระดับพรีเมียม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา คุณชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก”ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท การบินไทยฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกความเข้าใจการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก” ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จะจำหน่ายข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก” แก่ บริษัท การบินไทยฯ เพื่อนำไปประกอบอาหารสำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินของการบินไทย ในชั้นหนึ่ง (First Class) และชั้นธุรกิจ (Business Class) และกิจกรรมอื่นๆ ของฝ่ายครัวการบิน เช่น ร้านพัฟแอนด์พาย

รวมทั้ง หากมีผลิตภัณฑ์อื่นเพียงพอ อาทิ ผักสด จากมูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท การบินไทยฯ จะให้การสนับสนุน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติได้รับทราบ

โดยบันทึกความเข้าใจการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก” มีระยะการดำเนินงานร่วมกัน 2 ปี ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการปลูกข้าวที่ปลอดภัยด้วยวิธีประณีตให้มีการขยายตลาด รวมถึงเผยแพร่ข้าวหอมมะลิชั้นดีของไทยสู่สายตาชาวโลกผ่าน บริษัท การบินไทยฯ สายการบินแห่งชาติของคนไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก” เป็นข้าวที่ผลิตด้วยความประณีต ความใส่ใจ ปลอดภัยจากสารเคมี จากแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ต้องพระประสงค์ให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสำรองในยามที่ประเทศชาติประสบภัยพิบัติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ขึ้น เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 สะสมไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากความศรัทธา ความเชื่อมั่น และความเข้าใจ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมีเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทานที่มีคุณภาพดีด้วยกันหลายราย แต่เนื่องจากมาตรฐานคุณภาพที่สูงของการเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรบางส่วนไม่สามารถผ่านเกณฑ์ของการเป็นเมล็ดพันธุ์ได้

ถึงแม้กระนั้นก็ตามคุณภาพของผลผลิตดังกล่าวก็มีความเหมาะสมที่จะผลิตเป็นข้าวสำหรับบริโภคชั้นเยี่ยมได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีรับสั่งให้รับซื้อข้าวที่เกษตรกรปลูกด้วยความพากเพียรและประณีตนี้ด้วยราคาที่เป็นธรรม นำมาสีบรรจุเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้มีข้าวหอมมะลิที่อร่อยและปลอดภัยได้รับประทาน ภายใต้ชื่อข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก”

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!