สมาคมเพื่อนชุมชน เดินหน้าโครงการ “เพื่อนชุมชนคนอาชีวะ ปีที่ 5” ต่อเนื่อง เปิดมุมมองการศึกษา ปั้นนักเรียนสายอาชีพสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมฯ ได้จัดโครงการ “เพื่อนชุมชนคนอาชีวะ ปีที่ 5” ประจำปี 2566 (CPA V-Camp 2023) ภายใต้แนวคิด “เลือกสาขาที่ชอบ สู่อาชีพที่ใช่” ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดระยอง สถาบันอาชีวะในจังหวัดระยอง คณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดระยองทั้ง 6 แห่ง

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. มงคลชัย สมอุดร) เป็นประธานในพิธี ด้วยสมาคมเพื่อนชุมชนให้ความสำคัญต่อการตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล ตามแผนงานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเน้นย้ำถึงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ยกระดับการศึกษาด้านอาชีวะ มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้ง 180 คน จะได้ค้นหาความถนัดของตนเองและร่วมกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย อาทิ Inspiration Talk จาก 5 วิทยากรพิเศษ ได้แก่ นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง, นายวีรชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง, นายกลวัชร สุวิมล กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง, นายเสมา พลูเวช Senior Facilitator บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน), นางสาววรณัน มีโพธิ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง การแบ่งกลุ่มทดสอบค้นหาความถนัดในสายอาชีพ พาเข้าบูทเจาะลึกตามกลุ่มความถนัด สุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมของบูทวิทยาลัยฯ คัดเลือกนักเรียนเข้าสมัครเรียนสายอาชีพ

ทั้งนี้ โครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะ หรือ CPA V-Camp ขอเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อน เพิ่มทางเลือกในการศึกษา ปรับเปลี่ยนทัศนคติมีมุมมองใหม่ในการเลือกเรียนต่อสายอาชีพ และการวางแผนเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้ทำงานในพื้นที่ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดระยองต่อไป

สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ. ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจฐานราก และสังคม จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป

Stay Connected
Latest News