“S&P” ร่วมกับ “BSGF” บริษัทในเครือบางจาก ส่งต่อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนผ่าน “โครงการทอดไม่ทิ้ง” 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด

พร้อมด้วย คุณกลอยตา ณ กลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน และคุณนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

โดยเอส แอนด์ พี นำส่งน้ำมันใช้แล้วจากการประกอบอาหารทั้งหน้าร้าน S&P และโรงงานอาหารลาดกระบัง ผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพื่อรณรงค์การ “ไม่ทิ้ง” น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วสู่พื้นที่สาธารณะ ป้องกันปัญหาจากการทิ้งของเสียอย่างไม่ถูกวิธี ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการ “ไม่ทอดซ้ำ” อันจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ จากการเสื่อมสภาพของน้ำมันและเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่อันตรายต่อร่างกายผู้บริโภค ตลอดจนนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุดถึง 80% รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนให้แก่น้ำมันใช้แล้ว

ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยมีสาขา S&P จำนวน 30 สาขา ส่งต่อน้ำมันแล้วจำนวน 3,111 กิโลกรัม สำหรับโรงงานอาหารลาดกระบัง ส่งต่อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วกว่า 21,050 กิโลกรัม โดยในปี 2566 เอส แอนด์ พี ส่งต่อน้ำมันใช้แล้วทั้งสิ้น 24.16 ตัน หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 34.12 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าและหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อการเติบโตควบคู่กับสังคมอย่างมั่นคงสมดุลและยั่งยืน

Stay Connected
Latest News