การกลับมาของมหาเธร์ : ดีต่อการพัฒนามาเลเซียอย่างยั่งยืนหรือไม่?

ภาพข้างต้น เป็นภาพทางอากาศของสวนปาล์มน้ำมันในประเทศมาเลเซีย อุตสาหกรรมนี้มักถูกกล่าวหาว่าเป็นเพราะการตัดไม้ทำลายป่าที่ผิดกฎหมายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด