AIS ติดดัชนีความยั่งยืนโลก DJSI 3 ปีซ้อน ตอกย้ำภารกิจเพื่อความยั่งยืน

แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS นับว่าเป็นภารกิจสำคัญในระดับนโยบายที่มีการวางแนวทางอย่างชัดเจน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งในส่วนของการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและใช้งานได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี

บริจาคมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา[PR.NEWS]

มือถือเก่าที่ใช้แล้ว 1 เครื่องนั้นสามารถช่วยโลกได้แค่ไหน รู้แล้วคุณจะอึ้ง! มือถือ 1 เครื่องเมื่อแยกชิ้นส่วนและนำไปรีไซเคิลแล้ว สามารถช่วยชีวิตต้นไม้ใหญ่ได้ 5 ต้น ช่วยลดการขุดเจาะระเบิดดินเปลือกโลกได้ 500 ตัน และที่สำคัญช่วยผู้ป่วยยากไร้ได้ 7 คนหรือเป็นอาหารสำหรับเด็กยากไร้หนึ่งมื้อได้ 20 คน