การบินไทย MOU มูลนิธิชัยพัฒนา รับซื้อ​ข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก” เสิร์ฟผู้โดยสารเฟิร์สคลาสและช้ันธุรกิจ ​สร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิไทยระดับพรีเมียม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา คุณชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก”ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท การบินไทยฯ