ดูแลผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีรายได้รอบโรงงาน 2 พันบาท /เดือน/คน

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ปลูกฝังพนักงานกตัญญูรู้คุณ เกื้อกูล มีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีรายได้รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท ในโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ปีที่ 8