ดูแลผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีรายได้รอบโรงงาน 2 พันบาท /เดือน/คน

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ปลูกฝังพนักงานกตัญญูรู้คุณ เกื้อกูล มีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีรายได้รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท ในโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ปีที่ 8

วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เปิดเผยว่า “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เป็น โครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบฟาร์มและโรงงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีรายได้ ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการฯมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2560 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วรวม 795 ราย เป็นวงเงินที่ช่วยเหลือเกือบ 80 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 8 ของการดำเนินโครงการ ทางคณะทำงานกองทุนฯ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้สูงวัยในโครงการรวมทั้งสิ้น 472 ราย

“บริษัทตระหนักถึงแนวโน้มสังคมไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย จึงได้สานต่อโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เพื่อดูแลผู้สูงอายุรอบโรงงานและฟาร์มของบริษัทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการปลูกฝังพนักงานซีพีเอฟในเรื่องการแบ่งปัน การรู้จักกตัญญูรู้คุณ ซึ่งบุคลากรซีพีเอฟทุกคนยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท”

ทั้งนี้ การพิจารณาผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือใหม่ตั้งแต่ปี 2561 คือ
1. ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมีห่างจากโรงงาน/ฟาร์ม หรือสาขาของบริษัท ไม่เกิน 5 กิโลเมตรและอาศัยอยู่มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. ไม่ปรากฎว่าเป็นผู้ติดสุรา ยาเสพติดและการพนัน
4. ฐานะยากจนและถูกทอดทิ้ง หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ปรากฎว่ามีรายได้

สำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในโครงการ”กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” มีทั้งการมอบเงินสด 2,000 บาท /เดือน/คน โดยดูแลต่อเนื่องจนผู้สูงอายุถึงแก่กรรม การออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน ช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมของที่พัก มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และจัดกิจกรรมด้านสังคมเพื่อสร้างคุณค่าทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้แก่ผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ในโครงการและผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนรอบๆโรงงานและฟาร์มของบริษัท อาทิ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย

Stay Connected
Latest News