ทำความรู้จักกลุ่ม ‘NEET’ เยาวชนไม่ทำงาน ไม่เรียน ไม่ฝึกอบรม อีกหนึ่งปัญหาโครงสร้างประชากรที่กำลังเป็นเทรนด์โลก

เยาวชนกลุ่ม NEET (Youth Not in Employment, Education, or Training) หรือเยาวชนกลุ่มอายุตั้งแต่ 15-24 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เด็กไทยกำลังเผชิญภัยคุกคามจากปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยน “อีสาน -ใต้” พื้นที่เปราะบาง ความเสี่ยงสูงที่สุดของประเทศ

เด็กในประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และนราธิวาส  

ยูนิเซฟเรียกร้องขยายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า เพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นในช่วงการฟื้นฟูจากโควิด-19

ยูนิเซฟมีมุมมองว่า ประเทศไทยควรขยายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กให้เป็นแบบถ้วนหน้า ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยให้เด็กทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด