ฟากรัฐ เอกชน เอ็นจีโอ ทำหน้าที่ต่อ “รักษาสิ่งแวดล้อม” เราล่ะ?

ปีนี้ยังต้องพูดถึงเรื่องขยะพลาสติก โดยเฉพาะความร่วมมือของทุกฝ่ายในการทำ Reduce, Reuse, Recycle มุ่งสู่ Circular Economy ภาคการศึกษาเปิดหลักสูตรออนไลน์ FOOD WATER ENERGY NEXUS เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรน้ำ พลังงาน และเกษตรอาหาร ต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม