VOA เผย ภัยแฝงจาก Cliamate Change เมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติสอดคล้องกับปัญหาความรุนแรงทางเพศ

เว็บไซต์ voathai.com เผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ผ่าน The Lancet Planetary Health จากการศึกษางานวิจัย 5 ทวีป ถึงผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง พายุเฮอริเคน ส่งผลให้เกิดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิงมากขึ้น ซึ่งองค์กรด้านมนุษยธรรมที่ทำงานด้านภัยธรรมชาติควรตระหนักถึงแนวโน้มที่น่าหนักใจนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานขององค์กร