‘ความยั่งยืน’ 1 ใน 4 เสาหลัก เครื่องมือประเมินคุณภาพการเติบโต เมื่อ ‘GDP’ กลายเป็นเพียงเครื่องมือชี้วัดเชิงปริมาณ

การประชุมสภาเศรษฐกิจโลก ( WEF : World Economic Forum) ณ เมืองดาวอส เมื่อต้นปี 2024 ที่ผ่านมา ได้สรุปอย่างเห็นพ้องกันว่า การเติบโตของ GDP อย่างเดียวไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง แต่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะนำไปสู่เป้าประสงค์ใหญ่ขึ้น