“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข. ช่วยลดขยะอาหาร-สร้างรายได้ให้เกษตรกร

สถานการณ์ ‘ปัญหาขยะอาหาร’ เป็นประเด็นที่ทุกประเทศกำลังร่วมกันแก้ไข โดยการผลักดันและประยุกต์เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (Food loss and Food Waste) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นกลยุทธ์ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ‘Ugly Veggies Thailand’ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามา​ช่วยลดปัญหาดังกล่าว

ถอดรหัสความสำเร็จ “พี่เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์” แนวทางสร้างแบรนด์ให้ได้ Brabd Love สูงสุดตลอดกาล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสวนา “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์: เรื่องเล่าจากงานวิจัยระดับปริญญาเอก” เสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของ ธงไชย แมคอินไตย์ และความผูกพันมั่นคงของแฟนคลับ” ของ ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์  จากหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ซึ่งได้สัมภาษณ์เชิงลึก คุณธงไชย และกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามมากว่า 30 ปี