ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช : พัฒนาคน ใช้เทคโนโลยีหนุนทำงาน สร้างเครือข่ายยั่งยืน

เป้าหมายอินทัชเพื่อเพิ่มและพัฒนาผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิผล สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง จะช่วยสร้างรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐด้านการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ Smart Agricultural Curve