ต้นกล้าเขียว สุริยา ดวงศรี :ผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนหนองอียอ

มูลนิธิเอสซีจี ขับเคลื่อนการทำงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนา “คน” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมทำงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับภาคประชาสังคมร่วมกับผู้นำชุมชนมาโดยตลอด และที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนไปด้วยความลำบาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยเหตุนี้เอง มูลนิธิเอสซีจีจึงได้เริ่ม “โครงการต้นกล้าชุมชน” ขึ้นในปี 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโต และหยั่งรากลึกบนผืนดินท้องถิ่นของตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงนักพัฒนาที่มากประสบการณ์ในพื้นที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการทำงานชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งภาคสนามและภาคทฤษฎี