4 คุณภาพชีวิตดีที่นักเรียนยังต้องการ @ รร.ห่างไกล

อินทัชเผย มีด้านปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียน พัฒนาทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก ส่งเสริมสุขอนามัย และฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน โรงเรียนหนุนนโยบายรัฐปีที่ 2