เช็คอิน “4 หลาดเมืองคอน” โมเดลตลาดเพื่อชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

วันนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังตื่นตัวและร่วมใจกันถอดโจทย์ “ ตลาดประชารัฐ”ของรัฐบาล ให้เป็น “ตลาดชุมชน” อันมีเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม