AIS – GULF – สวพส. ร่วมต่อจิ๊กซอว์แห่งโอกาส “Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย” ช่วยชุมชนห่างไกลเติบโตยั่งยืน

ความมุ่งมั่นสำคัญของ AIS หรือ บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์​ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)​ คือการก้าวสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่สามารถขยายโครงข่าย Digital Infrastructure ให้ตอบโจทย์ได้มากกว่าแค่​มิติด้านการสื่อสาร แต่ยังเป็นเครื่องมือ​ขับเคลื่อน​การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล (Drive Digital Economy) ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาส​​เข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไทยได้ในทุกด้าน (Promote Digital Inclusion) รวมทั้งมีส่วนดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อมกัน (Act on Climate)