NEO เปิดยุทธศาสตร์ 5 ปี รุกขยายขอบเขตกระจายสินค้าอุปโภคในภูมิภาคเอเชีย เดินกลยุทธ์เจาะช่องทางร้านค้าปลีกดั้งเดิม ส่งมอบนวัตกรรมครอบคลุมทั่วประเทศ

NEO เปิดยุทธศาสตร์ 5 ปี รุกขยายขอบเขตกระจายสินค้าอุปโภคในภูมิภาคเอเชีย เดินกลยุทธ์เจาะช่องทางร้านค้าปลีกดั้งเดิม ส่งมอบนวัตกรรมครอบคลุมทั่วประเทศ เตรียมแต่งตั้งดิสทริบิวเตอร์ใหม่ขยายตลาดต่างประเทศ ดันรายได้เติบโต Double Digits