ก่อนแก้ขยะอาหารต้องแก้อะไรก่อน? SCB EIC แนะแนวแก้ปัญหา Food Waste​ พร้อมชี้โอกาสธุรกิจจากขยะอาหารของไทย

รายงานดัชนีขยะอาหาร  (Food waste index report) ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) พบว่า ในปี 2019 ปริมาณขยะอาหาร (Food waste) ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 931 ล้านตัน หรือคิดเป็น 17% ของอาหารที่ผลิตทั่วโลก