KTC ชวนน้องท่องกรุง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ผ่านวิถีชุมชน

เป็นกิจกรรม  ปันความรู้ให้กับน้องๆ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ผ่านวิถีชุมชน