CPF เดินหน้ามอบอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย แก่กลุ่มเปราะบาง รับ “วันอาหารโลก”

วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับ วันอาหารโลก (World Food Day) เป็นวันสำคัญที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร ขจัดความอดอยาก หิวโหย ซึ่งในปี 2022 (พ.ศ. 2565) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations :FAO) ตอกย้ำ แนวคิด “Leave NO ONE behind”หรือ“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“วันอาหารโลก” ซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร-ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมร่วมลดขยะอาหาร

16 ต.ค.วันอาหารโลก ซีพีเอฟในฐานะ “ครัวของโลก” ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เดินหน้าสู่องค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปีพ.ศ. 2573 รวมทั้งจัดการขยะอาหารร่วมบรรทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ลดการสูญเสียอาหารและการจัดการอาหารส่วนเกินและผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค