ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา เป้า100ลบ.ช่วยเด็ก 30,000คน จาก100โรงเรียน

เพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียม ประมาณกว่า 30,000 คน ในปีการศึกษา 2561และ2562 ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปีการศึกษา บริจาคที่ www.tcfe.or.th