ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา เป้า100ลบ.ช่วยเด็ก 30,000คน จาก100โรงเรียน

เพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียม ประมาณกว่า 30,000 คน ในปีการศึกษา 2561และ2562 ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปีการศึกษา บริจาคที่ www.tcfe.or.th


ปัญหาความเหลื่อมลํ้าในสังคมมาจากการขาดโอกาสทางการศึกษา มีเด็กกว่า 4.8 ล้านคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเรียนไม่จบเพราะความยากจน ขณะเดียวกันมีเด็กจำนวนไม่น้อยได้รับการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ “โครงการร้อยพลังการศึกษา” จึงเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาเพราะไม่มีทุนเรียน และกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมกับริเริ่ม “โครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” เพื่อระดมทุนเป็นเงินจำนวน 100 ล้านบาท ไปช่วยเด็กจำนวนประมาณกว่า 30,000 คน จาก 100 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2561และ2562 โดยเป็นทั้งเด็กกลุ่มเดิมในปีการศึกษาใหม่ที่ได้ช่วยมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 จำนวนกว่า 15,000 คน และเด็กกลุ่มใหม่ที่อยู่ระหว่างสำรวจเพิ่ม ปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา 51 โรงเรียน ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ

จุดเด่นของโครงการร้อยพลังการศึกษามุ่งเน้นส่งมอบ “เครื่องมือเพิ่มโอกาส” ใน 3 ด้าน ประกอบด้วยเครื่องมือเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา ได้แก่ “ทุนยุวพัฒน์” ให้ต่อเนื่อง 6 ปีเรียบจบ ม.6 หรือเทียบเท่า เครื่องมือเพิ่มโอกาสคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนดิจิทัลวิทย์-คณิตฯ “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น”ห้องเรียนดิจิทัลภาษาอังกฤษ “วินเนอร์ อิงลิช” และครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” และเครื่องมือเพิ่มโอกาสในเส้นทางอาชีพ รวมทั้งการมีจิตสาธารณะ ได้แก่ หลักสูตรแนะแนว “อาชีพ” และ “โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ” เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน ในระบบโรงเรียนของกระทรวง ศึกษาธิการ และผลจากการทำงานก่อนหน้านี้พบว่า มีการทำงานที่เกื้อหนุนกัน

อีกจุดเด่นของโครงการ เน้นให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปีการศึกษาบนสมมติฐานว่าโครงการสามารถส่งมอบทุกเครื่องมือ หรือส่งมอบได้มากที่สุดตามความต้องการและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ด้วยเครื่องมือและวิธีบริหารจัดการแบบนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า วิธีการของร้อยพลังการศึกษาจะเป็นวิธีการหนึ่งที่นำพาเงินของผู้บริจาคไปช่วยเด็กกลุ่มเป้าหมายได้ทันทีและในอนาคตยังจะมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเพิ่มเติมเข้าได้อีก ตามความพร้อมของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของคนในสังคม

นอกจากการบริจาคผ่านเว็บไซต์แล้ว ยังมีช่องทางการบริจาคอื่นๆ ได้แก่ เช็ค สั่งจ่ายมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพาราไดซ์ ปาร์ค  เลขที่ 597-0-31194-4 หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาพาราไดซ์ ปาร์ค   เลขที่ 075-2-32728-8 หรือโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ หมายเลข 0-9930-00187-07-5 โดยมีมูลนิธิยุวพัฒน์ องค์กรสาธารณะกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 300 เป็นผู้บริหารจัดการทางบัญชี ผู้บริจาคมีสิทธิ์นำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนหรือลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้แล้วแต่กรณี

โครงสร้างผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายบรรพชิต ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล ประธานคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส ได้แก่ นายแพทย์ประเวศ วะสี และอานันท์ ปันยารชุน หรับกรรมการผ้าป่าฯ เป็นบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ เช่น คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ นประสาร ไตรรัตน์วรกุล วรากรณ์ สามโกเศศ วรวรรณ ธาราภูมิ วิรไท สันติประภพ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ พระนาย สุวรรณรัตน์ วิบูลย์ ลีรัตนขจร ฯลฯ ส่วนคณะบริหารผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์และมูลนิธิเพื่อคนไทย ได้แก่ วิเชียร พงศธร ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ วิสมัย เกตุทัต ฯลฯ เป็นต้น และยังมีคณะกรรมการฝ่ายโรงเรียนและจังหวัดอีกด้วย

ทั้งนี้ ปัญหาการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาที่คนไทยให้ความสำคัญสูงมาก และเชื่อว่าทุกคนสามารถช่วยได้ ถ้าไม่ช่วยพวกเขาในวันนี้ก็จะเป็นปัญหาสังคมในวันหน้า จึงเป็นที่มาของโครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษาเพื่อสื่อสารให้สังคมเข้าใจได้ง่ายว่าเป็นการร่วมสนับสนุนหรือทำบุญตามกำลังความพร้อม แต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนเงินก็คือ ได้การมีส่วนร่วมของคนในสังคม ในระยะยาวยาวคาดว่า การช่วยเหลือเด็กและโรงเรียนเหล่านี้จะอยู่ในความดูแลของชุมชน รวมทั้งจะมีการขยายผลวิธีการทำงานแบบนี้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน