“MBK รักษ์น้ำ ชุมชนรักษ์คลอง”ส่งมอบองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน

ลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีน้ำใช้จะมีชีวิตอยู่รอดหรือเปล่า?? เป็นคำถามที่ใครไม่เคยอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนน้ำคงไม่รู้ว่าน้ำสำคัญต่อชีวิตมากเพียงใด แต่เราไม่ต้องรอให้ถึงวันที่โลกไม่มีน้ำเหลือสักหยด เพราะองค์การสหประชาชาติได้รณรงค์ให้เกิด “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water “ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำให้ประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกเกิดความตื่นตัวเรื่องการบำรุงรักษา อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน