5 ชาติสมาชิก ACMECS ตั้งเป้าสู่ Smart & Sustainable

สภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน ACMECS Business Forum2018 และ Business Networking Dinner โดยมีผู้แทนสภาธุรกิจ ACMECS จาก 5 ประเทศสมาชิก ACMECS ร่วม ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย พร้อมทั้งภาคเอกชนเข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน