5 ชาติสมาชิก ACMECS ตั้งเป้าสู่ Smart & Sustainable

สภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน ACMECS Business Forum2018 และ Business Networking Dinner โดยมีผู้แทนสภาธุรกิจ ACMECS จาก 5 ประเทศสมาชิก ACMECS ร่วม ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย พร้อมทั้งภาคเอกชนเข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน  

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุม

ในโอกาสนี้ สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจ ACMECS ได้นำข้อสรุปจากการประชุม ACMECS จากภาคเอกชน 5 ประเทศ นำเสนอต่อผู้นำรัฐบาล 5 ชาติ พร้อมทั้งเลขาธิการ ASEAN โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุม มีข้อสรุปดังนี้

 

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจ ACMECS

1 Seamless Connectivity (Hardware infrastructure) ความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ
2 Synchronized ACMECS (Soft Infrastructure) การประสานความร่วมมือ
3 Smart & Sustainable ACMECS ที่สมาร์ทและยั่งยืน

สนั่นได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความท้าทายของสภาธุรกิจ ACMECS คือการทำอย่างไรที่จะทำให้แผนงานหลัก(Master Plan) ของACMECS มีผลในทางปฏิบัติ ตามข้อเสนอ 10 ข้อ อาทิ

 

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ถ่ายภาพร่วมกับนักธุรกิจสมาชิกACMECS ประเทศไทย
         ** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อกันในภูมิภาคนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง digital ที่แข็งแกร่งและมีความปลอดภัย
              ** เร่งรัดให้เกิดความเชื่อมโยงทางถนน ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาถนนเส้นทางหมายเลข 12 ใน สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างไทยและเวียดนาม และอนุญาตให้มีการคมนาคมขนส่งระหว่างกันได้ตามความตกลง Cross Border Transport Agreement
              ** เสนอให้มีการศึกษาถึงความเชื่อมโยงด้านห่วงโซ่มูลค่า (supply chain) ระหว่าง SME ในกลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพ
              ** เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาค ส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน
              ** เสนอให้นำระบบการปฏิบัติด้านการเกษตรที่ดี (GOOD Agricultural Practice (GAP)) มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาสินค้าเกษตรในกลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS ซึ่งทำระบบ GAP จะเป็นการเสริมสร้างการทำ smart farming และการทำเกษตรแบบยั่งยืนในสาขาการแปรรูปอาหารของกลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS ด้วย
              ** เสนอให้มีการทบทวนปรับแนวคิดการทำโครงการ การทำการเกษตรภายใต้สัญญา (contract farming) มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายระหว่างกันทั้งผู้ลงทุนและเกษตรกร

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้มีการจัดตั้ง ACMECS dashboard (คือสรุปความคืบหน้าของโครงการต่างๆ)ขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของข้อเสนอแนะดังกล่าว และขอเสนอให้มีการทบทวนและพิจารณาข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567