AIS พบมิจฉาชีพออนไลน์เพิ่มขึ้น เตือนลิงค์ปลอมห้ามกดอาจหมดตัวได้

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานทั้ง WFH และเรียนอยู่บ้าน LFH รวมไปถึงการค้าขายออนไลน์ ที่ล้วนแล้วแต่ทำให้คนไทยสื่อสารบนแพล็ตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เหล่ามิจฉาชีพสร้างรูปแบบการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล และ หลอกลวงในหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน