Dunkin’ Donuts เลิกใช้ถ้วยโฟม, สีปรุงในเมนู “สำคัญต่อแบรนด์&ตัวตนของเรา”

จากรายงาน สาขาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เริ่มใช้ถ้วยกระดาษกันแล้ว ส่วน 9,000 ร้านเฉพาะในสหรัฐฯ จะทยอยเลิกใช้ถ้วยโฟม สีปรุงในเมนูในปี 2020