บีเอเอสเอฟ จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมลงนามเซ็นสัญญา ในโครงการ “จัดการขยะอินทรีย์ด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ ecovio® ที่ผ่านการรับรองว่าย่อยสลายได้ทางชีวภาพ”

บีเอเอสเอฟ ประเทศไทย จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมลงนามเซ็นสัญญาร่วมกันในโครงการ “จัดการขยะอินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักจากการแยกขยะเศษอาหารด้วยถุงพลาสติกชีวภาพ”

Going Beyond Less Bad : นิยามสินค้า&แบรนด์ เพื่อ Impact ที่ดี

สินค้า&แบรนด์ที่ “ดี” ยั่งยืน ทดแทน สินค้า&แบรนด์ “ก็ไม่เลว” จะนำธุรกิจ,สังคมมาอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ มีสังคม+เศรษฐกิจ+สิ่งแวดล้อมที่พัฒนายั่งยืน