ของที่จะทิ้งเป็นขยะ ยังต้องมีกลยุทธ์ !

คือโครงการ Recycled Playground Challenge  ช่วยให้ลูกค้า Colgate มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนเส้นทางการทิ้งขยะจากหลุมฝังกลบ ให้นักเรียนและคนในชุมชนตระหนัก ช่วยให้เข้าถึงคนได้มากขึ้น และแตกต่างในด้านสิ่งแวดล้อม